Privacyverklaring

Identiteit en contactgegevens organisatie

Uitgeverij Essener is gespecialiseerd in lesmethoden maatschappijleer voor vmbo, havo en vwo en burgerschap voor mbo. Daarnaast levert Uitgeverij Essener aan haar klanten een leerplatform vanuit de handelsnaam Essennials.

Uitgeverij Essener
Zaanweg 67B
1521 DM Wormerveer

info@essener.nl
www.essener.nl/mbo

Verwerkingsdoeleinden en grondslagen

Uitgeverij Essener biedt een breed scala van diensten en producten aan. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
Om deze dienst te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die wij met u hebben. De gegevens die wij verwerken zijn NAW-gegevens en het telefoonnummer van de onderwijsinstelling waar u werkzaam bent (indien u dit wenst, kunnen dat ook privé-gegevens zijn), uw (werk)e-mailadres, voorletters en geslacht. Wij hebben deze gegevens nodig om u de bestelde producten te kunnen leveren en om bij vragen over de bestelling contact met u op te nemen. Om ervoor te zorgen dat u de juiste boeken ontvangt, hebben we informatie nodig over uw functie en het niveau waaraan u lesgeeft.

Het opnemen van contact met u, als u daarom vraagt
Om ervoor te zorgen dat wij contact met u kunnen opnemen, verwerken wij uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. Dit doen wij na uw toestemming.

Het sturen van elektronische nieuwsbrieven en/of post
Om u op de hoogte te houden van ons educatief materiaal en om u uit te nodigen voor studiedagen, sturen we een paar keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail en/of post. Om dit te kunnen doen verwerken wij de NAW-gegevens van de onderwijsinstelling waar u werkzaam bent, uw (werk)e-mailadres en het niveau waaraan u lesgeeft. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrieven door in de e-mail op de afmeldlink te klikken.

Het sturen van gratis docentexemplaren
Als u als docent bij Uitgeverij Essener een bestelling plaatst, ontvangt u bij elke nieuwe uitgave van onze les- en werkboeken een gratis docentenexemplaar. Om deze dienst te kunnen leveren verwerken wij de NAW-gegevens van de onderwijsinstelling waar u werkzaam bent en het niveau waaraan u lesgeeft. U kunt zich op alle momenten afmelden voor de gratis docentexemplaren door een e-mail te sturen naar info@essener.nl.

Het verbeteren en evalueren van onze diensten
Wij willen graag onze methode blijven verbeteren en nieuwe uitgaven evalueren. Docenten zijn hierbij een belangrijke informatiebron. Indien u hiermee instemt, sturen wij u een paar keer per jaar een enquête of vragenlijst. Wij verwerken hiervoor uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het niveau waaraan u lesgeeft. Sommige enquêtes of vragenlijsten kunnen ook anoniem ingevuld worden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij maken geen gebruik van profilering.

Categorieën derde ontvangers

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dat noodzakelijk is voor diensten die wij verlenen. Wij kunnen persoonsgegevens met diverse partijen delen, waaronder:

  • Door ons gecontracteerde dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken voor de levering van de door u bestelde producten of het toesturen van nieuw verschenen methoden.
  • Overheidsinstanties, voor zover wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens, zoals facturen, moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Uitgeverij Essener hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Rechten van betrokkenen

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
  • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek, helpen wij u met het verhuizen van uw persoonsgegevens naar een andere organisatie.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wilt u gebruikmaken van één van uw rechten, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via avgverzoeken@essener.nl.

Intrekken toestemming

Als u toestemming heeft verleend voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming geldt niet met terugwerkende kracht.

Klachtenrecht

Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemende passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Al onze gegevens zijn lokaal beveiligd. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot deze gegevens en toegang is afgeschermd met een wachtwoord en/of two-step-verification. Dit geldt ook voor de gegevens die we verwerken voor het gebruik van onze digitale docentenportal. Deze portal wordt gehost door ISO 27001 en wordt periodiek onderworpen aan een pentest en software-update. Voor onze medewerkers geldt strikte geheimhouding van alle informatie die binnen onze uitgeverij wordt verwerkt. Ook zien wij erop toe dat onze (sub)verwerkers deze beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Privacybijsluiter digitale leermiddelen

Voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze digitale leermiddelen verwijzen wij u naar de privacybijsluiter op essener.nl/privacy.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.