Privacybijsluiter digitale leermiddelen

Verwerking persoonsgegevens digitale leermiddelen (Uitgeverij Essener als verwerker)

Uitgeverij Essener is een educatieve uitgeverij en onderdeel van Malmberg. Ze is gespecialiseerd in lesmethoden maatschappijleer voor vmbo, havo en vwo, maatschappijkunde voor het vmbo en burgerschap voor het mbo. Daarnaast levert Uitgeverij Essener aan haar klanten een leerplatform vanuit de handelsnaam Essennials. Bij onze producten en diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van leerlingen en docenten door Uitgeverij Essener bij het gebruik van onze (digitale) leermiddelen. Je vindt hier ook links naar onze verwerkersovereenkomst, privacybijsluiter en beveiligingsbijlage.

De onderwijsinstelling en digitale leermiddelen

Het gebruik van digitale leermiddelen kent voor leerlingen en voor docenten grote voordelen. Het maakt het mogelijk om meer maatwerk te bieden aan leerlingen, een wens die breed door scholen, de VO-Raad en MBO-Raad en ook politiek wordt gedeeld in Nederland. Wanneer scholen gebruikmaken van digitale leermiddelen van Uitgeverij Essener, dan zullen zij mogelijk persoonsgegevens van leerlingen en docenten door ons laten verwerken om het gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Uitgeverij Essener heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Uitgeverij Essener is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Dit lees je terug in onze verwerkersovereenkomst. Uitgeverij Essener zal altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze digitale leermiddelen verwijzen wij u naar onze privacybijsluiter en beveiligingsbijlage. Uitgeverij Essener is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU. Na elk schooljaar worden de resultaten van de leerlingen verwijderd uit onze digitale leermiddelen.

Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens overig (Uitgeverij Essener als verwerkingsverantwoordelijke)

Uitgeverij Essener is een dochterbedrijf van Malmberg B.V. Dit betekent dat data met Malmberg B.V. gedeeld worden. Uitgeverij Essener biedt een breed scala aan van diensten en producten. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor:

  • De acceptatie van jouw bestelling van producten
  • De uitvoering van overeenkomsten
  • Relatiebeheer, en
  • Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling

Uitgeverij Essener verstuurt nieuwsbrieven met productgerelateerde informatie en/of acties naar haar e-mailadressenbestand die zich middels een OPTIN hebben aangemeld. De contactpersoon kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrieven.

Indien je ons ontmoet op een locatie als een beurs of tijdens een klantbezoek, kan het zijn dat wij contactgegevens met je uitwisselen ten behoeve van een actie of een met jou gemaakte afspraak. Je gegevens vul je altijd in via een digitaal formulier. Wij gebruiken deze gegevens enkel waarvoor je ze hebt aangeleverd en uiteraard kun je te allen tijde aangeven dat wij je gegevens dienen te verwijderen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, het vak/de vakken die je geeft en het niveau waaraan je lesgeeft. Daarnaast kunnen jouw gegevens worden gebruikt om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Uitgeverij Essener. Je kan hiervoor benaderd worden door zowel Uitgeverij Essener als Malmberg B.V. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden, kun je dat kenbaar maken aan Uitgeverij Essener via privacy@essener.nl.

Verantwoordelijkheid van Uitgeverij Essener voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen

Uitgeverij Essener heeft een privacyverantwoordelijke aangesteld. Malmberg heeft een interne privacy officer als Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp). Klachten over de verwerking van jouw data kun je richten aan de privacyverantwoordelijke van Uitgeverij Essener. Tevens wijzen wij je op je recht om klachten over de verwerking van jouw data direct te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEU

Privacybescherming is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid. Om die reden onderschrijft Uitgeverij Essener de afspraken die zijn gemaakt betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) rondom internetgebruik.

Gedragsregels

Indien je reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Uitgeverij Essener, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt. Door gebruik te maken van (die diensten van) onze website, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Ook ga je akkoord met het verzamelen en het gebruiken van deze gegevens door ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op welke wijze wij jouw persoonsgegevens beschermen lees je in de beveiligingsbijlage van de verwerkersovereenkomst op onze website.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking

  • Bij het verwerken van gegevens voor het leveren en personaliseren van onze producten is onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens contractueel. De gegevens die onder het contract worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor het leveren van het product of de dienst en voor het bedienen van de klant. Het bevat meestal de contactgegevens van de klant en de informatie die nodig is voor het gebruik van de functies van de dienst of die worden verzameld over het gebruik van de dienst.
  • Bij het verwerken van gegevens voor analyses die gericht zijn op het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten, is onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens ons legitieme belang als een bedrijf om ons bedrijf te verbeteren en in enkele gevallen de expliciete toestemming van een klant om zijn medewerking te verlenen aan adviesgesprekken of het invullen van een enquête.
  • Bij het verwerken van gegevens voor statistische rapportage voor zakelijke besluitvorming en verkoop, is onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens ons legitieme belang als een bedrijf om ons bedrijf te verbeteren.
  • Bij het verwerken van gegevens voor marketing-, verkoop- en klantenservicedoeleinden, is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als bedrijf om contact op te nemen met onze klanten en klantrelaties te onderhouden.
  • Bij het verwerken van gegevens voor fraudepreventie en informatiebeveiligingsdoeleinden is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als bedrijf om illegale activiteiten tegen ons of onze klanten te voorkomen en te verdedigen.
  • Bij het verwerken van gegevens voor accountancy- en belastingdoeleinden is onze wettelijke basis voor verwerking onze wettelijke verplichting als gegevensbeheerder om registers bij te houden in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wie kan mijn persoonlijke gegevens verwerken?

Uitgeverij Essener kan persoonlijke gegevens binnen Malmberg en de Sanoma Group overdragen wanneer dit om administratieve redenen noodzakelijk is voor de doeleinden die worden gecommuniceerd in deze privacyverklaring. Het bedrijf kan externe verwerkers aanwijzen om de gegevens namens Uitgeverij Essener, Malmberg en het Sanoma Learning-bedrijf te verwerken. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat de verwerker de gegevens alleen verwerkt voor de genoemde doeleinden en dat deze adequate technische en organisatorische beveiligingswaarborgen bieden om gegevens te beschermen. Uitgeverij Essener/Malmberg/het Sanoma Learning-bedrijf en de verwerker gaan een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking aan om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Externe leveranciers die gegevens namens ons verwerken, moeten persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We slaan onze gegevens doorgaans op in de EU of de EER. Als er gegevens worden overgedragen buiten de EU of EER, zullen we ervoor zorgen dat het land waarnaar de gegevens worden overgedragen, wordt goedgekeurd als een voldoende niveau van privacybescherming door de Europese Commissie, en waar nodig zullen we de standaard contractuele modelbepalingen (EC clauses) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie gebruiken.

Inzage en verzet

Je kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van je hebben geregistreerd en je kunt jouw gegevens aanpassen. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen van Uitgeverij Essener, dan kun je je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

Indien je geen prijs meer stelt op aanbiedingen en gegevensverstrekking door ons, dan kun je je uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van jouw gegevens dan direct beëindigen.

Verzoeken met betrekking tot jouw data

Ook kun je ons verzoeken jouw school- of persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt ook een verzoek indienen voor export van jouw data door te mailen naar privacy@essener.nl.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens, zoals facturen, moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Uitgeverij Essener hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Indien je jezelf uitschrijft, staken wij de verdere verwerking van jouw gegevens per direct (zie “inzage en verzet”)

Privacy op internet en cookies

Graag wijzen wij je op de informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Social media

Uitgeverij Essener heeft een Facebookpagina. Uitgeverij Essener en Facebook zijn gezamenlijk verwerkersverantwoordelijk met betrekking tot de bezoekersdata op die specifieke Facebookpagina. Je kunt meer informatie vinden over de wijze waarop Facebook omgaat met persoonsgegevens in Facebook’s privacyverklaring: https://www.facebook.com/privacy/explanation. In samenwerking met Facebook wordt data verzameld (op de betreffende Facebookpagina) ten aanzien van de volgende onderdelen: likes op de Facebookpagina, de zichtbaarheid van de posts en de demografische informatie van personen die onze posts hebben bereikt. Deze data worden verzameld ten behoeve van de rapportagemogelijkheden. Deze data worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens die verder in deze privacyverklaring worden genoemd.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming zijn, vragen we je contact met ons op te nemen via privacy@essener.nl.

Delen van data met bevoegde autoriteiten

Essener behoudt zich het recht voor om de access logs en andere soortgelijke informatie te delen met een bevoegde autoriteit in gevallen waarin deze autoriteit hiervoor een wettelijk mandaat heeft en dit noodzakelijk acht om deze informatie op te vragen en te verwerken ter voorkoming en/of bestrijding van criminele activiteiten, zoals DDOS aanvallen. In dergelijke situaties zal Essener de informatie alleen delen als dit gerechtvaardigd en proportioneel is in het licht van de situatie.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 28 oktober 2021.