Methode

Nieuwe Burgerschapsmethode
voor het mbo

Neemt studenten, docenten én Burgerschap serieus!

Het belang van burgerschap op het mbo wordt steeds beter onderkend. Dat burgerschap geen herhaling van zetten is van maatschappijleer nog niet altijd. Veel docenten vroegen ons de afgelopen jaren als gespecialiseerde uitgeverij om die uitdaging aan te gaan. En dat hebben we gedaan. Met trots presenteren we een complete, papieren én digitaal ondersteunde methode voor burgerschap. 

Thema’s Burgerschap voor MBO is een methode:

 • die houding en actie net zo belangrijk vindt als kennis;
 • die actueel is, burgerschap in context plaatst;
 • die de mbo-student aanspreekt;
 • die sectoroverstijgend is;
 • waarin de student alles bij elkaar heeft;
 • met 24 thema’s voor niveau 3-4 en 12 thema’s voor Entree-2.

Op de boekenlijst
Thema’s Burgerschap voor MBO 3-4
Twee leerwerkboeken met 24 thema’s + een digitale omgeving
Prijs: € 29,50 ISBN 978-90-8674-436-7 

Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2
Eén leerwerkboek + een digitale omgeving
Prijs: € 29,50 ISBN 978-90-8674-438-1
(Leverbaar voorjaar 2021)

Wilt u een gratis presentexemplaar of een proeflicentie? Vul hier uw gegevens in!

thema’s

Aansprekende thema’s

Burgerschap gaat over functioneren in een democratische, pluriforme samenleving. Onze methode zet studenten aan tot denken over hun rol in de samenleving en reikt hen daarvoor de benodigde kennis en vaardigheden aan. Dat heeft geleid tot 24 thema’s voor niveau 3-4 en 12 thema’s voor Entree-2. De thema’s zijn verdeeld over de vier burgerschapsdimensies, aangevuld met twee thema’s over digitaal burgerschap. De kritische denkvaardigheden komen in elk thema terug. 
Bekijk hieronder de inhoud van alle thema’s van niveau 3-4. Binnenkort meer over de inhoud van Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2.

De thema’s van Entree-2

 1. Nieuwsgierig
 2. Digitaal samenleven
 3. Verschillen
 4. Relaties
 5. Politiek
 6. Nederland en de wereld
 7. Recht
 8. Eten en bewegen
 9. Lekker in je vel
 10. Seks
 11. Werk
 12. Jij als consument
 • Thema 1 Nepnieuws

  Hoe weet je of iets klopt of niet?

  lees meer

  Mediawijsheid is in de visie van Essener zo belangrijk dat we hier een eigen ‘dimensie’ voor hebben. De dimensie mediawijsheid heeft twee thema’s: ‘Nepnieuws’ en ‘Sociale media’. Het gaat in het thema ‘Nepnieuws’ over de betrouwbaarheid van informatie. De studenten maken kennis met nepnieuws, de verschillende doelen hiervan, een strategie om de betrouwbaarheid van informatie in te schatten en de aanpak van nepnieuws door sociale media en de overheid. Het thema levert daarmee een belangrijke basis voor kritische denkvaardigheden.

 • Thema 2 Sociale media

  Verstandig en veilig onlinegedrag

  lees meer

  Mediawijsheid is in de visie van Essener zo belangrijk dat we hier een eigen ‘dimensie’ voor hebben. De dimensie Mediawijsheid heeft twee thema’s: Nepnieuws en Sociale media. De casus draait om een e-sporter die zich op sociale media niet zo handig uitliet over zijn werkgever. Het thema ‘Sociale media’ gaat over het gebruik van sociale media in je eigen voordeel, het bewust maken van mogelijke consequenties van online uitingen, het leren stellen van persoonlijke grenzen en het daarnaar handelen.

 • Thema 3 Culturele verschillen

  Hoe gaan we om met culturele verscheidenheid?

  lees meer

  In dit eerste thema van de sociaal-maatschappelijke dimensie komt een aantal voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland aan bod. Hierbij is het niet de bedoeling dat studenten een afweging maken over wat bij deze verschillen het beste is. Het gaat er juist om dat ze begrip krijgen voor deze verschillen: waar komen deze vandaan, waar kunnen ze voor zorgen, en hoe ga je ermee om? Naast verschillen wordt er uiteraard ook gekeken naar overeenkomsten en sociale cohesie.

 • Thema 4 Integratie

  Nederland als pluriforme samenleving

  lees meer

  Dit thema start met een video waarin rapper Woenselaar duidelijk maakt dat hij zich Marokkaan én Nederlander voelt. Dat maakt de onderwerpen migratie en integratie bespreekbaar op twee niveaus. In de lesteksten ligt de nadruk op kennis over migratie en het integratieproces op een macroniveau. In de opdrachten is aandacht voor persoonlijke situaties, voor de misverstanden en conflicten die kunnen ontstaan in de samenleving en voor de gevoelens en gedachten van álle Nederlanders over dit onderwerp.

 • Thema 5 Hokjesdenken

  Over hokjes, vooroordelen en discriminatie

  lees meer

  Met dit thema willen we studenten vooral bewust maken van de positieve en negatieve kanten van het indelen in groepen (‘hokjesdenken’). Ze leren wat vooroordelen zijn en wat je kunt doen als je wordt gediscrimineerd. Studenten worden zich bewust van hun vooroordelen. We reiken ook gereedschappen aan om mensen te zien zoals ze écht zijn: door nieuwsgierig te zijn, je te verplaatsen in een ander en niet te veel te generaliseren.

 • Thema 6 Relaties

  Single, samenwonen of trouwen?

  lees meer

  Dit thema gaat over economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, de rolverdeling binnen een relatie en over emancipatie. Maar het begint met de vraag: bestaat de ‘happy single’. We laten ze dus ook antwoorden zoeken op vragen als: wat zoek je in een relatie, wanneer is iemand de ware? Daarnaast is dit thema ook lekker praktisch. Studenten denken na over afspraken die je maakt als je gaat samenwonen of trouwen. In de portfolio-opdracht laten we de student dan ook zelf een samenlevingscontract opstellen.

 • Thema 7 Seksuele diversiteit

  Over LHBTI

  lees meer

  Het thema ‘Seksuele diversiteit’ heeft in eerste instantie als doel om te informeren. Als studenten meer kennis hebben over deze onderwerpen, worden homoseksualiteit en transgender minder vreemd. Zowel de emancipatie van deze groepen als mensen die minder positief staan tegenover LHBTI’ers krijgen aandacht in dit thema. We nemen de student mee ‘langs’ deze onderwerpen door in de casus het verhaal van François te laten zien. François is geboren als meisje, maar voelt zich een jongen.

 • Thema 8 Politiek en idealen

  Verschillende ideeën over een goede samenleving

  lees meer

  Dit thema, dat hoort bij de politiek-juridische dimensie, draait om ideeën over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. Uitgangspunt is dat mensen verschillende idealen hebben, maar zich bij het realiseren ervan moeten houden aan democratische spelregels. We laten ook zien hoe idealen zich verhouden tot waarden en belangen. Studenten leren dat het eigenbelang en het algemeen belang niet altijd overeenkomen en dat om te komen tot een politiek besluit belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen.

 • Thema 9 Invloed uitoefenen

  Hoe je zaken kunt veranderen in ons land

  lees meer

  Het thema ‘Invloed uitoefenen’ begint met een video waarin een voormalig mbo-studente uitlegt wat zij heeft gedaan om misstanden in de prostitutie op de politieke agenda te krijgen. Studenten leren dat we in Nederland dankzij grondrechten invloed kunnen uitoefenen op politieke besluiten. We behandelen verschillende manieren om je stem te laten horen, variërend van stemmen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze leren ook dat grondrechten in bepaalde situaties ingeperkt kunnen worden en dat je niet altijd je zin krijgt.

 • Thema 10 Democratisch beslissen

  Onderhandelen om het eens te worden

  lees meer

  ‘Democratisch beslissen’ gaat over de politieke besluitvorming in Nederland. Hierbij ligt de focus meer op de praktijk van onderhandelen dan op de theorie over instituties. Omdat dit wel belangrijk is om de besluitvorming te begrijpen, worden politieke begrippen als Tweede Kamer en dagelijks bestuur wel kort herhaald. Studenten oefenen in dit thema verschillende manieren om overeenstemming te bereiken, met als doel om dit in hun dagelijks leven te kunnen toepassen én om begrip voor het werk van politici te krijgen.

 • Thema 11 Europese Unie

  Wat merk je van de EU in het dagelijks leven?

  lees meer

  De kern van dit thema is dat studenten ontdekken hoe ze privé en op het werk te maken hebben met de EU. Aan de hand van het verbod op wegwerpplastic ontdekken studenten hoe Europese wetten tot stand komen. Ook zien ze hoe ze daar invloed op hebben, en wat de Nederlandse regering te zeggen heeft over Europese besluitvorming. Om hun oordeel over Europese samenwerking te kunnen bepalen, presenteren we argumenten van voor- en tegenstanders.

 • Thema 12 Criminaliteit

  Over het strafrecht en straffen

  lees meer

  In dit thema staat het strafrecht centraal. Daarbij krijgt ondermijnende drugscriminaliteit veel aandacht. Jongeren staan soms voor de keuze om snel geld te verdienen in de drugscriminaliteit, of veel minder met een andere bijbaan. Het thema gaat ook over straffen: welke straffen er zijn, met welk doel ze worden opgelegd en wat de consequenties kunnen zijn. Daarom hebben we het ook over de Verklaring Omtrent Gedrag, iets waar studenten zelf mee te maken kunnen krijgen.

 • Thema 13 Werk

  Over het belang van arbeid en werken in een organisatie

  lees meer

  We bieden de economische dimensie in twee blokken aan. Het eerste blok draait om de rol van werknemer en het tweede blok gaat over de rol van consument. Thema 13 ‘Werk’ is het eerste thema dat uitgaat van de rol van werknemer. U kunt het dan ook zien als een inleidend thema over het belang van werk voor het individu en voor de samenleving, de vele (mbo-)mogelijkheden en aandachtspunten bij het werken in een organisatie.

 • Thema 14 Arbeidsmarkt

  Een leven lang werken én leren

  lees meer

  Vanuit de rol van werknemer start het thema met een schets van de arbeidsmarkt waar de student op terecht komt. We stippen het vinden van werk en solliciteren even aan. Het is belangrijk dat de student beseft dat hij/zij een leven lang zal moeten ‘bijblijven’ om waarde voor de arbeidsmarkt te behouden. We schetsen drie belangrijke veranderingen waar de student rekening mee zal moeten houden: technologische ontwikkelingen, flexibilisering en globalisering.

 • Thema 15 Afspraken over je werk

  Over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

  lees meer

  Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn de kernbegrippen in dit thema waarmee we de rol van werknemer afsluiten. Het gaat over cao’s, individuele arbeidscontracten en wat belangenorganisaties doen voor leden. We gaan ook in op arbeidsconflicten en de stappen die gezet kunnen worden om deze op te lossen. Ook de Arbowet en de RI&E in de beroepspraktijk komen aan de orde. We sluiten af met de verschillende vormen van medezeggenschap die de student op het werk tegen kan komen.

 • Thema 16 Voeding en bewegen

  Over een gezonde leefstijl

  lees meer

  Dit is het eerste thema uit de dimensie vitaal burgerschap. Het bevat daarom in ieder geval de theorie die nodig is om te begrijpen wat een gezonde leefstijl is en hoe je die in de praktijk kunt brengen. Gezond eten en voldoende bewegen zijn daarbij de twee belangrijkste pijlers. We laten de student naar zichzelf kijken, we belichten de maatschappelijke relevantie van het thema en we laten de student nadenken over wie er verantwoordelijk is voor een gezonde leefstijl.

 • Thema 17 Stress

  Over de balans tussen werken, studeren en ontspannen

  lees meer

  Stress is beroepsziekte nummer 1 en mag daarom niet ontbreken bij de dimensie vitaal burgerschap. We gaan uiteraard in op de oorzaken, gevolgen en manieren om stress te voorkomen of te verminderen. Maar, aangezien de casus over een BBL-student verder gaat dan dat, besteden we ook veel aandacht aan burn-out en mindfulness. De student buigt zich ook over het dilemma wie verantwoordelijk is voor het verminderen van stress, school, werkgever, overheid en/of de persoon zelf.

 • Thema 18 Verslaving

  Over de oorzaken, gevolgen en wat je eraan kunt doen

  lees meer

  Dit thema draait om verslaving en alles wat daarmee samenhangt. We nemen de student daarin mee in vier stappen. Stap 1: verslaving is een veel voorkomend probleem met meerdere uitingsvormen en uiteenlopende oorzaken. Stap 2: verslaving heeft altijd gevolgen, voor de persoon zelf, diens familie en de maatschappij. Stap 3: met regelgeving en voorlichting probeert de overheid verslaving aan te pakken, maar speelt zelf ook een ‘dubbele’ rol. Stap 4: hulpverlening bij verslaving is beschikbaar in verschillende vormen.

 • Thema 19 Seksuele gezondheid

  Over seks, soa’s en grenzen op seksueel gebied

  lees meer

  Jongeren geven aan dat seksuele voorlichting in het onderwijs vaak alleen gaat over biologische aspecten. Vandaar dat wij in dit thema vooral de rol van seksualiteit in onze samenleving belichten en ingaan op de grenzen die er zijn op seksueel gebied: wettelijke grenzen, seksuele normen in de samenleving en het herkennen en aangeven van persoonlijke grenzen. Het thema bevat ook kennis en voorlichting over veilig vrijen, over het voorkomen van een zwangerschap en over soa’s.

 • Thema 20 Burger en recht

  Hoe werkt ons rechtssysteem?

  lees meer

  In deel 1 van Thema’s Burgerschap voor MBO is de politiek-juridische dimensie al in verschillende thema’s aan bod gekomen. Thema 12 gaat bijvoorbeeld over criminaliteit. Omdat het juridische aspect niet alleen om strafrecht draait, kiezen we ervoor om in deel 2 van Thema’s Burgerschap voor MBO dieper in te gaan op privaatrecht, het recht tussen personen onderling. Veel aandacht is er voor ‘je recht zoeken’. Dat kan via een rechtswinkel, juridisch loket, mediation, arbitrage of via een rechtszaak.

 • Thema 21 Vrijheid en onvrijheid

  Over onafhankelijkheid, mensenrechten en staatscontrole.

  lees meer

  Dit thema is het ‘toetje’ van de politiek-juridische dimensie. De student onderzoekt hoe het is om te leven in een land waar je minder vrijheid hebt dan in een democratische rechtsstaat zoals Nederland. We stellen de vragen: wat betekent vrijheid precies, en hoe vrij ben je eigenlijk in Nederland? In dit thema gaat het ook over mensenrechten, ver weg én hier in Nederland, en over opties die de student zelf heeft om iets te doen tegen het schenden van rechten.

 • Thema 22 Grip op geld

  Over inkomsten, uitgaven en schulden

  lees meer

  We bieden de economische dimensie in twee blokken aan. Het eerste draait om de rol van werknemer en het tweede deel gaat over de rol van consument. Dit thema is het eerste thema dat uitgaat van de rol van consument. Het gaat over de balans tussen inkomsten en uitgaven. Bij inkomstenbronnen maken we ook duidelijk waar studenten recht op (kunnen) hebben. We laten zien hoe schulden kunnen ontstaan en hoe je daar slim mee om gaat.

 • Thema 23 Duurzaamheid

  Over het evenwicht tussen milieu en welvaart

  lees meer

  ‘Duurzaamheid’ is een belangrijk thema dat niet zo duidelijk genoemd wordt in de burgerschapsdimensies. We hebben ervoor gekozen om het thema toe te voegen aan de economische dimensie, en als voorbereiding op thema 24 ‘Kritisch consumeren’. In dit thema lezen studenten hoe het klimaatprobleem, milieuvervuiling en het verbruik van grondstoffen de leefomgeving van mensen wereldwijd bedreigen. Vervolgens denken zij na over de dilemma’s bij het oplossen van de milieuproblemen; het evenwicht tussen de drie p’s, ‘people, planet, profit’.

 • Thema 24 Kritisch consumeren

  Over jouw keuzes en rechten als consument

  lees meer

  In aansluiting op het thema ‘Duurzaamheid’ start dit thema met duurzaam consumeren. Wat betekenen onze keuzes als consument voor de arbeidsomstandigheden van boeren, voor het dierenwelzijn en voor het milieu? Daarbij gaan we ook in op het verkrijgen van informatie over de duurzaamheid van producten als kleding of voedsel. Omdat een kritische consument ook weet waar hij/zij recht op heeft, eindigen we met consumentenbescherming en het oplossen van geschillen met een verkoper.

Wilt u een gratis presentexemplaar of een proeflicentie? Vul hier uw gegevens in!

preview

Bekijk hier de methode

Thema’s Burgerschap voor MBO is ontwikkeld door een deskundig team dat ook de bekende methodes Thema’s Maatschappijleer heeft gemaakt, aangevuld met een eindredacteur uit het MBO en ondersteund door MBO-studenten en MBO-docenten burgerschap. Zo weet u zeker dat de inhoud aansluit bij de wensen uit de praktijk.

Kenmerken

Met het thema Europese Unie als voorbeeld, laten we zien wat Thema’s Burgerschap voor MBO uniek maakt. Elk thema begint met een casus(video) en eindigt met een portfolio-opdracht en een begrippenlijst. De thema’s hebben een beperkt aantal lesteksten waar opdrachten aan gekoppeld zijn. Die opdrachten kunnen de studenten uitwerken in het boek en/of in de digitale leeromgeving. U ziet in de animatie dat we actuele bronnen gebruiken, dat we uitgaan van de leefwereld van de MBO-student en dat er een grote variatie aan opdrachten is.

Proefexemplaar Entree-2

Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2 gebruikt dezelfde uitgangspunten als niveau 3-4, maar taalgebruik, opmaak en opdrachten zijn specifiek afgestemd op deze doelgroep. Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2 omvat 12 thema’s in één leerwerkboek. Blader alvast door ons proefexemplaar met vijf van de twaalf thema’s. Uit elke dimensie een thema.
Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2 is beschikbaar voor schooljaar 2021-2022.

Twee delen Thema’s Burgerschap voor MBO 3-4

Thema’s Burgerschap voor MBO bestaat uit twee delen met elk twaalf thema’s. Elk jaar worden deze delen geactualiseerd om de koppeling te maken naar maatschappelijke onderwerpen die ’nu’ spelen, en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat uw studenten zouden kunnen (her)kennen.

Blader hier alvast door onze 24 thema’s uit:

 • de sociaal-maatschappelijke dimensie
 • de politiek-juridische dimensie
 • de economische dimensie
 • de dimensie vitaal burgerschap
 • over mediawijsheid

Deel 1 en 2 voor niveau 3-4 zijn beschikbaar voor schooljaar 2020-2021. Klik hier om ze te bestellen of hier als u een proefexemplaar wilt of een proeflicentie voor onze digitale lesmethode.

Wilt u een gratis presentexemplaar of een proeflicentie? Vul hier uw gegevens in!

Digitaal

Demo digitale lesmethode

De volledige digitale lesmethode van Thema’s Burgerschap voor MBO combineert de inhoud van de leerwerkboeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of elders.  Als docent kunt u op maat lesstof aanbieden, feedback geven en overzicht houden op de voortgang en resultaten van uw studenten. 

✔ Een volledig digitaal leerwerkboek
✔ Verrijking van de stof met video’s
✔ Grote variëteit aan actuele en interactieve opdrachten
✔ Nakijkfunctie voor zowel student als docent
✔ Selecteer opdrachten en voeg uw eigen opdrachten toe
✔ Geef uw studenten snel en eenvoudig feedback

Door de vele mogelijkheden van Thema’s Burgerschap voor MBO digitaal, behoudt u altijd de regie!

Nieuwsgierig geworden naar onze digitale lesmethode?
Klik hier voor een demo van het thema Europese Unie.

Wilt u een gratis presentexemplaar of een proeflicentie? Vul hier uw gegevens in!

Wilt u een gratis presentexemplaar of een proeflicentie? Vul hier uw gegevens in!

presentexemplaar en proeflicentie

Benieuwd naar onze burgerschapsmethode voor het MBO?

Via het aanvraagformulier kunt u een presentexemplaar aanvragen en een proeflicentie voor onze digitale lesmethode. U krijgt dan direct bij verschijning het aangevraagde les/werkboek gratis toegestuurd en eventueel een inlogcode voor de digitale leeromgeving.

Uitgeverij Essener
Zaanweg 67b • 1521 DM • Wormerveer
info@essener.nl • 075 621 72 91

Op de boekenlijst
Thema’s Burgerschap voor MBO
Twee les/werkboeken met 24 thema’s + een digitale omgeving
Prijs: € 29,50 ISBN 978-90-8674-380-3 

Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2
Eén les/werkboek + een digitale omgeving
Prijs: n.n.b.  
(Leverbaar voorjaar 2021)

Docentenportal
We ontzorgen de docent via een speciale portal met toetsen, uitwerkingen, lestips en achtergrondinformatie.
Prijs: € 27,50 per jaarlicentie