Over de methode

Thema’s Burgerschap voor MBO sluit goed aan bij de belevingswereld van de mbo-student. Naast het feit dat er interessante thema’s aangeboden worden met actuele, aansprekende bronnen, wordt er ook regelmatig verwezen naar het (toekomstige) beroep. Ook wordt er gebruik gemaakt van mbo-rolmodellen waar dat kan, en is de relevantie goed te zien tussen de verschillende dimensies en het vak waarvoor de student wordt opgeleid. De student wordt gestimuleerd actief bezig te zijn door de gevarieerde opdrachten in de thema’s.

Thema’s Burgerschap voor MBO is een complete, papieren én digitale methode van Uitgeverij Essener voor BOL en BBL. Schooljaar 2021-2022 is er naast de methode voor niveau 3-4 ook een methode voor Entree-2.

Waarom Thema’s Burgerschap voor MBO?

elk jaar een geactualiseerde uitgave
beroepsgerichte voorbeelden en opdrachten
herkenbare bronnen en casussen 
gevarieerde opdrachten
veel extra docentenmateriaal 
de keuze uit volledig op papier, volledig digitaal of blended leren 
12 aansprekende thema’s voor mbo Entree-2 
24 aansprekende thema’s voor mbo 3-4 

Thema’s Burgerschap voor MBO is beloond met de Comenius EduMedia zegel 2021.

Casus en portfolio

Elk thema start met een herkenbare videocasus gevolgd door een startvraag. Het doel hiervan is dat de student zich kan oriënteren en dat de voorkennis over het betreffende onderwerp geactiveerd wordt. De casus komt regelmatig terug in de lestekst en de opdrachten. De laatste opdracht is altijd een portfolio-opdracht. Hiermee kan de student de inspanningsverplichting bewijzen.  

Herkenbare bronnen 

In onze boeken gebruiken we bronnen met herkenbare situaties. We gebruiken rolmodellen en veel ervaringsverhalen. De beroepspraktijk en het Mbo komen hierbij ook regelmatig aan bod. 

Begrippen

Aan het einde van elk thema staat een begrippenlijst van kernwoorden. Bij Entree-2 oefent de student in een puzzelvorm met deze begrippen. Bij Entree-2 heeft de student de mogelijkheid om zelf de begrippenlijst uit te breiden. 

Lesmateriaal

Thema’s Burgerschap voor MBO niveau 3-4 bestaat uit twee delen met elk twaalf thema’s. Elk jaar worden deze delen geactualiseerd om de koppeling te maken naar maatschappelijke onderwerpen die ’nu’ spelen, en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat studenten zouden kunnen (her)kennen.

Kennis, houding en actie

Studenten leren actief over thema’s uit de verschillende dimensies. De methode zet studenten aan tot denken over hun rol in de samenleving en reikt hen daarvoor de benodigde kennis en vaardigheden aan. In alle thema’s komen kritische denkvaardigheden en een positieve houding ten aanzien van democratie en rechtsstaat terug.

Actueel en aansprekend

De lesmethode is altijd actueel. Ieder thema bevat een prikkelende video over een casus uit de praktijk die als rode draad fungeert in het hele thema.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

thema’s

De thema’s voor mbo Burgerschap

De serie is opgebouwd uit thema’s. Deze thema’s zijn verdeeld over de vier mbo-burgerschapsdimensies; ​sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, vitaal en economisch​. Als extra dimensies hebben we digitaal burgerschap (Entree-2) en mediawijsheid (3-4) toegevoegd.

Kritische denkvaardigheden 

In elk thema wordt er ruim aandacht besteed aan de kritische denkvaardigheden. Studenten leren informatie op waarde te schatten, een ander perspectief in te nemen en na te denken over hun eigen opvattingen. 

Thema’s Entree-2

Thema 1 Nepnieuws

Lees meer…

Thema 1 Nepnieuws

In dit thema gaat het over informatiebronnen, nieuwswaarde en nepnieuws.

De student leert nepnieuws herkennen en krijgt informatie over de nieuwste technologieën op dat gebied. Dit zet de student aan tot nadenken over de mogelijke risico’s van de verspreiding van nepnieuws.

Thema 2 Digitaal samenleven

Lees meer…

Thema 2 Digitaal samenleven

Dit thema draait om digitale weerbaarheid.

Hoe ga je verstandig om met de kansen en gevaren van de digitale samenleving? Aan de ene kant maken online mogelijkheden het leven makkelijker, maar aan de andere kant is er bijvoorbeeld ook cybercrime.

Thema 3 Verschillen

Lees meer…

Thema 3 Verschillen

In dit thema leert de student dat iedereen verschillend is.

Soms botsen verschillen en soms zijn verschillen minder groot dan ze eerst lijken. Het doel van dit thema is dat de student openstaat voor verschillen en zich in anderen kan verplaatsen.

Thema 4 Single of samen?

Lees meer…

Thema 4 Single of samen?

De student leert in dit thema over verschillende soorten relaties.

De student onderzoekt wat bij hem/haar past en wat hij/zij verwacht van een partner. Ook de praktische kant komt aan bod; ga je bijvoorbeeld trouwen of sluit je een samenlevingscontract af?

Thema 5 Politiek

Lees meer…

Thema 5 Politiek

Dit thema is vooral gericht op vragen als: hoe kun je invloed uitoefenen, en hoe los je belangentegenstellingen op in een democratie?

Er wordt ook uitgelegd hoe de student een mening kan vormen en deze onderbouwt.

Thema 6 Nederland en de wereld

Lees meer…

Thema 6 Nederland en de wereld

In dit thema gaat het over vrijheid en het ontbreken ervan.

De samenwerking in de Europese Unie wordt besproken, en de voordelen maar ook de nadelen van deze samenwerking. Tot slot wordt er dieper ingegaan op (de gevolgen van) globalisering.

Thema 7 Recht

Lees meer…

Thema 7 Recht

In dit thema gaat het over recht in brede zin.

Regels, de grondwet en de rechtsstaat worden besproken. Het strafrecht wordt behandeld en enkele onderdelen van het privaatrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan rechtshulp.

Thema 8 Eten en bewegen

Lees meer…

Thema 8 Eten en bewegen

Dit thema gaat over het belang van gezonde voeding, gezond gedrag en bewegen.

Er wordt ingegaan op de verschillende voedingsstoffen, voor- en nadelen van diëten, (on)gezonde ingrediënten en de eigen eetgewoonten van de student.

Thema 9 Lekker in je vel

Lees meer…

Thema 9 Lekker in je vel

Dit thema draait om geestelijke vitaliteit.

Het gaat over oorzaken, gevolgen en preventie van stress. Ook op de oorzaken en gevolgen van verslavingen wordt ingegaan. Het begrip geluk wordt ook behandeld en wat het betekent als dit niet vanzelfsprekend is.

Thema 10 Seks

Lees meer…

Thema 10 Seks

Dit thema gaat over seksuele diversiteit en seksuele gezondheid.

De student denkt na over genderidentiteit, grenzen, zwangerschap en soa’s. Zowel vanuit een persoonlijke invalshoek, als vanuit de maatschappelijke invalshoek.

Thema 11 Werk

Lees meer…

Thema 11 Werk

Dit thema gaat over het belang van werk, zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Het verschil tussen werken in loondienst en werken als zelfstandige komt aan bod en de studenten leren over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, en over scholing.

Thema 12 Jij als consument

Lees meer…

Thema 12 Jij als consument

In dit thema gaat het over verstandig met geld omgaan en kritisch consumeren.

De student krijgt inzicht in inkomsten en uitgaven. Daarnaast gaat de student nadenken over consumptiegedrag en hoe dat eventueel aangepast kan worden.

Thema’s deel 1 niveau 3-4

Thema 1 Nepnieuws

Lees meer…

Thema 1 Nepnieuws

Het gaat in het thema ‘Nepnieuws’ over de betrouwbaarheid van informatie.

De student krijgt een strategie om de betrouwbaarheid van informatie in te schatten en leert over de aanpak van nepnieuws door sociale media en de overheid.

Thema 2 Sociale media

Lees meer…

Thema 2 Sociale media

Het thema ‘Sociale media’ gaat over het gebruik van sociale media.

Sociale media in je eigen voordeel, het bewust maken van mogelijke consequenties van online uitingen, het leren stellen van persoonlijke grenzen en het daarnaar handelen.

Thema 3 Culturele verschillen

Lees meer…

Thema 3 Culturele verschillen

In dit thema komt een aantal voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland aan bod.

Hierbij gaat het erom dat de student begrip krijgt voor deze verschillen. Naast verschillen kijken we uiteraard ook naar overeenkomsten en sociale cohesie.

Thema 4 Integratie

Lees meer…

Thema 4 Integratie

Dit thema start met een video waarin rapper Woenselaar duidelijk maakt dat hij zich Marokkaan én Nederlander voelt.

Dat maakt de onderwerpen migratie en integratie bespreekbaar, zowel op macroniveau als op microniveau.

Thema 5 Hokjesdenken

Lees meer…

Thema 5 Hokjesdenken

Het doel van dit thema is de student bewust maken van de positieve en negatieve kanten van het indelen in groepen (‘hokjesdenken’).

Het gaat onder andere over vooroordelen, discriminatie, en je verplaatsen in een ander.

Thema 6 Relaties

Lees meer…

Thema 6 Relaties

Dit thema gaat over economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, de rolverdeling binnen een relatie en over emancipatie.

Daarnaast is dit thema ook goed te gebruiken als het gaat over afspraken die je maakt als je gaat samenwonen of trouwen.

Thema 7 Seksuele diversiteit

Lees meer…

Thema 7 Seksuele diversiteit

Het thema ‘Seksuele diversiteit’ heeft in eerste instantie als doel om te informeren.

Zowel de emancipatie van LHBTI’ers als mensen die hier minder positief tegenover staan, krijgt aandacht in dit thema.

Thema 8 Politiek en idealen

Lees meer…

Thema 8 Politiek en idealen

Dit thema draait om ideeën over hoe de samenleving eruit zou moeten zien.

Uitgangspunt is dat mensen verschillende idealen hebben, maar zich bij het realiseren ervan moeten houden aan democratische spelregels.

Thema 9 Invloed uitoefenen

Lees meer…

Thema 9 Invloed uitoefenen

Dit thema leert de student dat we in Nederland dankzij grondrechten invloed kunnen uitoefenen op politieke besluiten.

Er worden verschillende manieren behandeld om je stem te laten horen, variërend van stemmen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Thema 10 Democratisch beslissen

Lees meer…

Thema 10 Democratisch beslissen

Dit thema gaat over de politieke besluitvorming in Nederland.

De focus ligt hierbij meer op de praktijk van onderhandelen dan op de theorie over instituties. De student oefent in dit thema verschillende manieren om overeenstemming te bereiken.

Thema 11 Europese Unie

Lees meer…

Thema 11 Europese Unie

De kern van dit thema is dat de student ontdekt wat de EU te maken heeft met privé en werk in het dagelijks leven.

Om een eigen oordeel over Europese samenwerking te vormen, presenteren we argumenten van voor- en tegenstanders.

Thema 12 Criminaliteit

Lees meer…

Thema 12 Criminaliteit

In dit thema staat het strafrecht centraal.

Drugscriminaliteit krijgt daarbij veel aandacht. Het thema gaat ook over straffen: welke straffen er zijn, met welk doel ze worden opgelegd en wat de consequenties kunnen zijn.

Thema’s deel 2 niveau 3-4

Thema 13 Arbeid

Lees meer…

Thema 13 Arbeid

Dit thema gaat uit van de rol van werknemer.

Het belang van werk voor het individu en voor de samenleving, de vele (mbo-)mogelijkheden en aandachtspunten bij het werken in een organisatie worden onder andere behandeld.

Thema 14 Arbeidsmarkt

Lees meer…

Thema 14 Arbeidsmarkt

Dit thema start met een schets van de snel veranderende arbeidsmarkt waar de student op terecht komt.

Het is belangrijk dat de student beseft dat werknemers een leven lang zullen moeten ‘bijblijven’ om waarde voor de arbeidsmarkt te behouden.

Thema 15 Afspraken over je werk

Lees meer…

Thema 15 Afspraken over je werk

In dit thema zijn Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden de kernbegrippen.

Het gaat over medezeggenschap, de Arbowet en de RI&E in de beroepspraktijk, over cao’s, individuele arbeidscontracten en wat belangenorganisaties doen voor leden.

Thema 16 Voeding en bewegen

Lees meer…

Thema 16 Voeding en bewegen

Dit thema gaat over een gezonde leefstijl en hoe je die in de praktijk kunt brengen.

De maatschappelijke relevantie van het thema wordt nadrukkelijk belicht en het zet de student aan het denken over wie er verantwoordelijk is voor een gezonde leefstijl.

Thema 17 Stress

Lees meer…

Thema 17 Stress

Stress is beroepsziekte nummer 1.

Er wordt ingegaan in op de oorzaken, gevolgen en oplossingen. De student buigt zich ook over het dilemma wie verantwoordelijk is voor het verminderen van stress, school, werkgever, overheid en/of de persoon zelf.

Thema 18 Verslaving

Lees meer…

Thema 18 Verslaving

Dit thema draait om verslaving en alles wat daarmee samenhangt.

De student wordt meegenomen in vier stappen: het probleem en de oorzaken, de gevolgen, de aanpak via regelgeving en voorlichting en tenslotte, hulpverlening.

Thema 19 Seksuele gezondheid

Lees meer…

Thema 19 Seksuele gezondheid

Jongeren geven aan dat seksuele voorlichting vaak alleen gaat over biologische aspecten.

In dit thema is daarom vooral de rol van seksualiteit in onze samenleving belicht en wordt ingegaan op de grenzen die er zijn op seksueel gebied.

Thema 20 Burger en recht

Lees meer…

Thema 20 Burger en recht

Dit thema gaat over privaatrecht, het recht tussen personen onderling.

Veel aandacht is er voor ‘je recht zoeken’. Dat kan via een rechtswinkel, juridisch loket, mediation, arbitrage of via een rechtszaak.

Thema 21 Vrijheid en onvrijheid

Lees meer…

Thema 21 Vrijheid en onvrijheid

In dit thema onderzoekt de student de verschillen tussen een democratische rechtsstaat zoals Nederland en landen waar je minder vrijheid hebt.

Er worden vragen gesteld zoals: wat betekent vrijheid precies, en hoe vrij ben je eigenlijk in Nederland?

Thema 22 Grip op geld

Lees meer…

Thema 22 Grip op geld

Dit thema gaat uit van de rol van consument.

Het gaat over de balans tussen inkomsten en uitgaven, over het ontstaan van schulden, het omgaan met schulden, en over inkomstenbronnen waar studenten recht op (kunnen) hebben.

Thema 23 Duurzaamheid

Lees meer…

Thema 23 Duurzaamheid

In dit thema leest de student hoe het klimaatprobleem, milieuvervuiling en het verbruik van grondstoffen de leefomgeving van mensen wereldwijd bedreigen.

Vervolgens denkt de student na over het evenwicht tussen de drie p’s, ‘people, planet, profit’.

Thema 24 Kritisch consumeren

Lees meer…

Thema 24 Kritisch consumeren

Dit thema start met duurzaam consumeren.

We gaan in op het verkrijgen van informatie over de duurzaamheid van producten. Omdat een kritische consument ook zijn/haar rechten kent, eindigen we met consumentenbescherming en het oplossen van geschillen met een verkoper.

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

digitaal

Blended learning

Maak kennis met onze digitale lesmethode. Kies voor volledig digitaal of de combinatie van digitaal en een boek (blended). De digitale lesmethode is beschikbaar voor maatschappijleer op het voortgezet onderwijs en burgerschap op het mbo. 

Lees meer…

Docentenportal

Speciaal voor docenten die werken met onze methode is er de Docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen ter aanvulling op en verrijking van onze methodes.

Kies de licentie die bij u past!

Lees meer…

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

bestellen

Burgerschap Mbo
Thema’s Burgerschap voor MBO Entree-2

Leerwerkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-472-5

€ 28,50
winkelwagen bekijken

Bij deze optie bestelt u alleen het papieren leerwerkboek. U kunt ook een proeflicentie in onze webshop bestellen om de digitale lesmethode in te zien.

Start u met de methode? Neem contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.

Thema's Burgerschap voor MBO
Thema’s Burgerschap voor MBO 3-4

Leerwerkboek 2022-2023 (beschikbaar vanaf 15-7-2022) | ISBN 978-90-8674-481-7

€ 28,50
winkelwagen bekijken

Bij deze optie bestelt u alleen het papieren leerwerkboek. U kunt ook een proeflicentie in onze webshop bestellen om de digitale lesmethode in te zien.

Start u met de methode? Neem contact met ons op zodat we u verder kunnen helpen.

Digitale lesmethode
Proeflicentie digitale lesmethode Thema’s Burgerschap voor Mbo

Drie maanden lang gratis toegang tot onze digitale lesmethode Thema’s Burgerschap voor Mbo

€ 0

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

De digitale lesmethode combineert de inhoud van de boeken met uitgebreide digitale mogelijkheden.
Leerlingen en studenten werken zelfstandig, in hun eigen tempo, thuis, op school of op een andere plek. Met de proeflicentie heeft u drie maanden gratis toegang tot onze digitale lesmethode.

Docentenportal
Licentie Docentenportal MBO schooljaar 2022-2023

Licentie per docent per schooljaar voor materialen Mbo niveaus Entree-2 en 3-4 (beschikbaar vanaf 15-8-2022)

€ 28,35

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s

Docentenportal
Licentie Docentenportal VO en MBO compleet schooljaar 2022-2023

Licentie per docent per schooljaar voor alle materialen VO en MBO (beschikbaar vanaf 15-8-2022)

€ 43,80

Eén licentie per docent

winkelwagen bekijken

Speciaal voor onze docent-gebruikers is er de docentenportal met een grote variëteit aan hulpmiddelen. In de docentenportal kunt u:

– online toetsen samenstellen
– de les- en werkboeken digitaal bekijken
– samenvattende en verdiepende PowerPoints en video’s voor in de les vinden
– gebruik maken van vele andere extra’s

Gratis docentexemplaar of een proeflicentie? Vraag het hier aan!

redactie

De redactie van Thema’s Burgerschap MBO heeft veel schrijf- en onderwijservaring. Het team kent het mbo ook echt vanuit de lespraktijk. De redactie stemt de inhoud regelmatig af met experts, zoals docenten, studenten en andere deskundigen.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de methode u en uw studenten echt ondersteunt bij de lessen.

Heeft u tips, opmerkingen of vragen over de lesstof of een van onze digitale producten? Laat het ons weten. We horen graag van onze docenten en studenten!

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.